Pro sos chentu e unu
di Giuseppe Concas

A Gaspare Mele liu depimos
torrad’ a coro su chi nos’at dadu
deo, Luisi e Maria Ladu
s’affettuosu donu chi podimos.

Ca est caru s’amigu chi tenimos
centenariu isperimentadu
e merita d’essere onoradu
pro s’operadu bonu za l’ischimos.

Vida serena esempiu bellu
da tottu appretzadu cun istima
de su faghe’ suo unu modellu.

Bonu cumponidore sarda rima
cun versos metricados a rivellu
de Parnasu toccadu a sa chima.

Iscrindhe a chent’annos che a prima
lu saludamos, tantu ‘e cappellu.

Unu abbratzu dae Peppe, Luisi e Maria Ladu

Bolotana, 02-02-2012