Pro sa morte de s’amigu maistru e Poeta Ghilarzesu
Giovanni Antioco Mura a s’edade 'e ottant’annos

de
Serafino Putzolu

Sô tristu amigu Mura in tanta pena
Dae cando m’an sas novas ispediu
C’a a ottant’annos a sa vida terrena
In Ghilarzi in sa Natale d’as s’addiu

Cumprendo cantu in custa penosa iscena
S’isposa amada ei sa famiglia b’an suffriu
Ma in Paradisu t’an preparadu pranzu e chena
E pustis chena su Palcu es prontu bene fioriu

S’opera c’às fattu a sa Sarda poesia
Cun Signora Palmira affiancada
Mai podede unu Sardu veru ismentigare

Tottus sighentes seus in cuss’istrada
Pro como solu ti podimos pregare
Unu Babbu Nostru e una Ave Maria

_______________________

E in custas dolentes circustanzia
Dae Parigi unu abbracciu e Condoglianzas

Courbevoie 29 Marzu 2017