Pro sa morte de Paulu Satta

Ite pecadu! Unu teneru fruttu,
su chi cun tantu affettu curaia,
lu idere in d’un’attimu distruttu
cando ancora fruttu non daia.
Sa mama cara chi in grembo l’hat juttu
da-e su chelu isperanzias tenìa.
Tantos coros pianghene a sucuttu
puru iscrivende calchi poesia.
Quasi su coraggiu m’ est mancadu
a montovare sa promissa isposa.
Pro sas nozzes sa data fit fissada
sa zente chi haizis invitadu.
Puntuale, a sa festa, est arrivada
però sa festa fit atera cosa.
Sos famigliares e pessones caras
t’idene ancora in su lettu dormidu,
cun coro affrantu e profundu sentidu
ti han accarezzau intro ’e sa bara.
Carezzas cun manos e cun lara
ma tue fis mudau e presumidu
ca fis paltende a s’ultima dimora
…ma chi mancas non paret beru ancora.

Giovanni Ponsanu (Budoni)

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!