A s’Amigu Bartulu Zinellu
Pro sa morte de su Poeta Sabastianu Morette
di Francesco Rosa Marras (Tzizzu Roseddu)

Tresnuraghes si has veru deccoro
Intricia pro Morette una corona
De comente la tesset s'Elicona
Ca tedesset memoria eccellente
S'Elicona la tesset de comente
Ch'eccellente memoria hat esset
De comente s'Elicona la tesset
Ch'eccellente had esse memoria
Pro godet eternu onore e gloria
Cust'Eroe in te raru tesoro

In sa losa l'iscrie a rimas d'oro
A tie Rosa custu donu offerit
Pro signu chi s'amore mai perit
Pro chie tenet sinceras istimas
In sa losa riscrie d'oro a rimas
Rosa offorit custu donu a tie
A rimas d'oro in sa losa riserie
A tie custu donu offerit Rosa
A rimas d'oro l’iscrie in sa losa
A tie Rosa offerit custu donu
Pone d'ogni dovere inabbandonu
E inghirlanda su tumbinu e laru

Tresnuraghes si has veru deccoro
Intricia pro Morette una corona
De comente la tesset s'Elicona
Ch'eccellente memoria tedesset
De comente Elicona la tesset
Chi ted'esset memoria eccellente
La tesset s'Elicona de comente
Chi eccellente ted esset memora
Pro chi godet eternu onore e gloria
Custu Eroe in te tesoro saru

Tottu pienu de piantu amara
Devottu a campusantu unidu anda
E sos altos coros l'incumanda
Salmos cantende in su recintu amenu
Tott'e amaru piantu pienu
Devottu and'unidu a campu santu
Tottu pienu de amaru piantu
A campusantu unidu anda devottu
Pienu de piantu amaru tottu
Devottu anda a campusantu unidu
E cun su coro tristu indolenzidu
Cumpli sa missione a bone sé

Tresnuraghes si has veru deccoro
Intrida proMorette una corona
De comente la tesset s'Elicona
Ch'eccellente memoria ted esset
De comente s'Elicona la tesset
Chi ted esset memoria eccellente
S'Elicona la tesset decomente
Chi eccellente ted esset memoria
Pro chi gode eternu onore e gloria
Cust'Eroe tesoro raru in te

Nende chi cumandadu ses da me
Fattende tantu meritadu onore
De abetes cipressos apremmore
Circundatilu dae testa a pese
Nende chi cumandadu dae me se
Fattende tant'onore meritadu
Nende chi dae me ses cumandadu
Tant'onore meritadu fattende
Chi cumandadu ses da me nende
Fattende meritadu onore tantu
E d'est gloria sua e tou vantu
Chi l'ammirat d'ognunu a die e hoe

Trenuraghes si has veru deccoro
Intrida pro Morette una corona
De comente la tesset s'Elicona
Chi eccellente memoria ted esset
De comente s'Elicona la tesset
Chi ted'esset memoria eccellente
S'Elicona la tessit de comente
Chi eccellente ted esset memoria
Pro godet eternu onore e gloria
Caru tesoro in te cust'Eroe

S'amada lira da sas musas noe
Senz'ira bene acordada la giughe
E in tonende sas precces de lughe
In santa paghe comente praticas e usas
S'amada liras da sas noe musas
Ben'acordada la giughe senz'ira
S'amadada da sas noe musas liras
Senz'ira bene la giughe accordada
Sa lira da sas musas amada
Accordada senz'ira giughe bene
Che sorre de sa Greca Mitilene
E dempi su dovere a bonu gustu


Tresnuraghes si has veru deccoro
Intrida pro Morette una corona
De comente la tesset s'Elicona
Ch'eccellente memoria ted esset
De comente s'Elicona la tesset
Chi ted'esset memoria ecceilente
S'Elicona la tessit comente
Chi eccellente ted'esset memoria
Pro chi godet eternu onore e gloria
In te raru tesoro Eroe custu

Si li tenias veru amore giustu
E tue in cunsideru lias tantu
Piantali a capita un amarantu
Chi su sepulcru profumet s'odore
Si li tenias veru giustu amore
E tue lias tantu incusideru
Si li tenias giustu amore veru
E tue tantu in cusideru lias
Si veru amore giustu li tenias
E tantu incunsideru lias tue
A d'ogni parte e sa terra a dognue
Mando cordoglias pro custu Poete

Trenuraghes si has veru deccoro
Una corona intricia pro Morette
¬Si sos colle gas sian pius de sette
Tocat a tie de los invitare
De acudire a custa sepoltura
Pienos de dolore e de tristura
Pro amore una lacrima versade

Appena happo rezidu
Custa trista notizia
Cun su coro pienu de angustia
Confusu e atturdidu
Pro signu de amicizia
Mando custu fiore e parte mia
A tie Tresnuraghes
E si contu nde faghes
Pro ammentu lu tene solu ebbia
E ponelu in sa losa
Inue dormi sa salma famosa

Scano Montiferro, Aprile 1932