Pro sa Fide in Deus
de Anghelu de sa Niéra

A totu su mundu cunfesso
Sa fide in Cristos Jesu
Si puru cando bi pesso
Mi ‘nde sento tantu atesu.

Ca’ so malu e pecadore
Sempre reu pro natura
No mi bastat su dolore
De Davìde in s’isventura.

Bonu e Santu fit su Re
Beneitu dae Deus
Tantu da non poter cre’
C’amait tzertos recreus.

Una die dae su balcone
At bidu muzere anzena
Contzepeit che unu furone
De si l’invitare a chena.

Poi leadu dae passione
Bochid’ada su maridu
Gai l’at tenta in su masone
de cantu fit isgradidu.

Tando Nathan jaru jaru
Gia bi l’at betadu in cara
-Tue re chi fisi faru
de su pobulu ses bara

Asa mortu su maridu
As peccadu in nant’ a Deus
Como asa esser punidu
Pro totu custos recreus.

Tando Davide in piantu
Si ‘nde ogheit sa corona
E betteit finza su mantu
Ponzeit sacu in sa pessona.

E pro notes e dies mannas
Senza lughe e in sa chijina
De sa regia intra sas jannas
piangheit a boghe altina.

Miserére Deus meu
Chi ses Misericordiosu
No m’ idas che unu reu
Ma che omine penosu.

Deo puru che i su re
Piango sos peccados mios
Ca so lebiu in su cre’
Ap’a pienare sos rios.

Perdonami Deus meu
Dae totu sos peccados
De s’abuddu ‘e sos recreu(s)
Chi fini malefadados.

Tue solu ses s’ispera
De totu sos pecadores
Tue solu de cust’isfera
Perdonanos sos errores.

Tue ses Deus Criadore
De totu custas istellas
De su mundu ses Segnore
De totu sas cosas bellas.

Asa fatu Terra e Chelu
Mare e abbas de totue
Sole e Luna e biancu velu
E ogni cosa chi si fue. (t)

Asa fattu Adamu e Eva
Omines d’ogni zenìa
Tue as criadu ogni elva
Somas de ogni nadìa.

S’omine si nd’est fichidu
su dimoniu l’at tentadu
cudda mela nd’at boddidu
a su male est destinadu.

Tando Misericordiosu
Cristos Jesu asa mandadu
Dae su coro piedosu
A sa rughe l’amus dadu.

Iss’at salvadu su mundu
Dae totus sos peccados
Rutos che semus in fundu
Che i sos malefadados.

Poi est bennidu s’Ispiritu
Pro nos donare sa lughe
E procurare su meritu
A chie l’atzetat e lu giughe(t).

Custa est sa nostra fide
Dae Apostulos trasmissa
Chie no est tzegu gia la ide(t)
Si s’anim’at suttammissa.

Si no b’est s’umilidade
De atzetare s’Evangelu
Milli oghes caru frade
Podes mandare a su chelu.

Sa lughe ‘e s’inteligentzia
Podet fagher milli giros
Si no asa sa passentzia
Mi faddis totu sos tiros.

Deus Babu Criadore
Jesusu Segnore Nostru
Ispiritu Lughe ‘e Albore
Salvade nos dae su mostru.