Pro sa Beatificazione de Zuanne Paulu Segundu
di Salvatore Deligia

Mares e montes in vida as varcadu
pro insignare sa peraula Divina
senze 'e cimentu e senze carchina
sa capella in Chelu t'has fraigadu.

Amiradu in vida t'hat sa zente
ca ses istadu unu bonu pastore
dimandadu hant cun tottu su core
de ti fagher Santu deretamente.

Su primu 'e Maju t'hant dedicadu
ca fias unu grande trabagliadore
a miliones a Roma sunt arrivados

Pro ti render meritadu onore.
Cantos in affannu t'hant invocadu
Faghe siant dae Deus cuntentados.

1° Maggio 2011