Pro ch’arbescat pro tottus su manzanu...
di Giovanni Piga

(A su Papa Jubanne Paule II, iscritta un’annu innantis de sa morte)

Che Bena biba ‘e bìrghine funtana
ses abbande su coro, nudu e frittu,
de s’omine ch’est semper in apittu
de istajones de incunza sana.

Cantu caminu as fattu, a gosu e dolu,
in cussorjas da-e umbras pissichias
porrinde alenu ‘e pache e precarìas
d’incantu ‘e Deus: ìnnidu cossolu.

Chin dilichìa, in ànimas acriles
as semenau àstulas de coro
pro dare luche, in su respiru issoro,
a frogheddas de nobos impuddiles.

Chin d’unu sinnu ‘e manu, unu risittu,
as alluttu un’ispera ‘e dinnidade
in cuddas mentes, ube s’amistade
non fachiat su nidu pro abìtu.

Bolos has téssiu, in chelos chen’anneu,
pro sos puzones chi non zuchen alas,
e i sa ruche issoro, supra ‘e palas,
ti ses trazande, pro divinu impreu.

Semper in froga, che unu beranu,
frorinde tempus nobu ‘e contipizos,
battallande s’iscuru ‘e sos fastizos
pro ch’arbescat pro tottus su manzanu.

Ses sinnu sanu ‘e fide e de apentu,
pro su mundu ‘e luche unu fravile
ube pòder a témpera dechile
attarjare sas dies de assentu.

Pro chi’ andat a parpu in sa siccanna
de sa fide, s’isteddu ses mezore
ch’allughet fittianu unu lucore
de ispera in sos chelos de s’intranna.

Mai t’arresses, che abba currente,
sichi s’andare tuo in sos caminos
de sa Pache, abbande sos terrinos
a rosinas de coro e in su benente

non si bi pesen prus framas de gherra.
Ti benîcat sos pessos su Sennore
cando Tue benîches, chin amore,
su semen de sa bida ‘e custa Terra.

1° premiu assolutu - Cuncursu de poesia sarda ACLI - Sassari 2003

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!