Pro ammentu
de Giuseppe Concas

Sa visita in Sardigna de Paba Bergoglio

Bona die at su Paba auguradu
nandhe de improvisu at sighidu
a sa presentza 'e sos sardos miradu.

De corazu at su populu nutridu
firmu no passizeri resurtadu
a pro varias biasa insistidu.

Che pastore cristianu tantu as bidu
e-i su crero isperimentadu
pro interessu 'e un'inpiegadu.

E in generale às faedhadu
cumpresu 'onzi singolu partidu
in su modu ch'este amministradu.

Chie ses dae su poberu irrichidu
nara chi at commiss'unu peccadu
su fizu 'e Maria concepidu.

Su chi Bergoglio oe at preigadu
chie a benessere investidu
frattern'amore a su frade dadu.

Che santu Frantziscu chi at bestidu
su nudu 'e Issu si est ispozadu
e sempre pro sos poberos pedidu.

Tue che Issu ti sese lumenadu
sa volontade 'e Deusu obedidu
amare a tottu essere amadu.

Com'in s'isola sarda cunvertidu
e pessones tristas allegradu
pro tottu s'isperantzia às battidu.

Gratzia e a su populu pregadu
cun Bonaria candho ses partidu
no asa essere mai ismentigadu.

Bolotana, su 23 de cabidanni 2013