Prite goi crudele
de Peppe Montesu

Columba bella umbe ses volada
de su coro fidele cumpagnia
a tie solamente chirco ebbia
ca m’as lassadu in aflissione
che barca arresu privu e timone
in mesu mare a vela abbasciada

Umbe abitas umbe ti reparas
nara inumbe ses ca venzo cue
si amore as pro me ancora tue
si veras fin sas giamas de laras
non sicas a mi dare sas amaras
matanas inferzidas de pelea
ascurta beni chin mecus arrea
cessa su volu amadu puzone

che barca arresu privu e timone
in mesu mare a vela abbasciada

Prite crudel’a mie as lassadu
e a dolore mi azunghes penas
prit’ astringhes de dolu cadenas
e mi lassas de samben sucutadu
jeo so cudde chi tue as amadu
semper amore as giuradu a mie
ma com’ingrat e frita che nie
a mie non das prus atenzione

che barca arresu privu e timone
in mesu mare a vela abbasciada

M’as de ranchidu fele avelenadu
e m’as puntu su coro a ferru fritu
s’amore meu sinceru as traitu
che perfida Gorgone m’as tratadu
maleita cudd’ora chi amadu
apo a tie perfida tiranna
in dolore cun pena pius manna
piango como in tribulazione

che barca arresu privu e timone
in mesu mare a vela abbasciada

Ma continu pro te so in regiros
mi faghes male e amore ti torro
semper s’ateru cavanu ti porro
non miras ne alenos ne suspiros
dolente azeto dispetos e tiros
de un’ingrat’amore isciau arreo
a Deus e Maria inoche peo
de mi dare chin tecus sa rejone

che barca arresu privu e timone
in mesu mare a vela abbasciada

Pienu e disconsolu e in afannu
sa mort’ invoco pro paghe mi dare
ma cust coro sichit a bramare
e t’amat chin afetu pius mannu
non timet ne su dolu ne su dannu
a tie istat fidele e amorosu
peri chi tue non li dias gosu
fervente t’amat in devozione

che barca arresu privu e timone
in mesu mare a vela abbasciada

Su t’istare luntanu mi da morte
mi prenat d’iscunfortu e dolu assai
ma tue a mie non mi mutis mai
incrudelis sa mia bruta sorte
ma custo coro t’amat pius forte
mancari a ojos tue ti li cues
e su chelu ch’est nitidu l’annues
neganne a isce consolazione

che barca arresu privu e timone
in mesu mare a vela abbasciada

Mi faghes annegare in su piantu
e forzis godis a mi vier gai
in pena in deliru in arguai
chene godire una die ‘e incantu
pro culpa de t’amare goi tantu
so che foza athapadu in note e ventu
privu e gaju chin su coro ispentu
che pecadore in punizione

che barca arresu privu e timone
in mesu mare a vela abbasciada

Ogni ispera e amore est cunsumida
venzat sa morte la so isetenne
sas penas chi su coro mi est denne
leana a isse onz’alenu ‘e vida
in cust’amore no acato essida
ma morrer cherjo innantis a tie
pro chi mi lee annanne a inie
in ammentu sa tua visione

che barca arresu privu e timone
in mesu mare a vela abbasciada

Sant’Andria, 2016