Prenda istimada
di Carla Casula

S'amore pro a tie onzi momentu
brusiat che fogu mannu in igerru
e pro ti biere puru a s'inferru
cherzo falare lestra che su entu.

Brusiende custu coro de turmentos
budhinde custu sambene in sas venas
dae cando no ti bio milli penas
istràtzana donz'ora sos amentos...

Tue belledhu che lughe de manzanu
ses durche, ses galanu e zeniosu
abelada ti sonnio pro isposu
prenda amada, ditzosu soveranu.

Cherzo aboghinare a custu mundu
chi ses luna chi allughet sa die
sole in sa note, de beranu nie
in d'unu sero tristu ballu tundu.

Puru sa zente como l'at cumpresu:
sa vida ken'a tie paret morte
nois ligados paris in sa sorte
semus acurtzu finzas dae atesu.

Ischintidha 'e chelu, istedhu 'e nie
pro tene pessamentos dae su coro
chi non dromit in su chircare a tie...
tue ojos d'anghèlu, pilos de oro.

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!