PRÉMIU DE LITTERADURA SARDA «ROMÀNGIA 2005» XXIV ^ Editzione

Tzerimònia de Premiassione: SENNORI, domìniga 12.02.2006 – Oras 10,30- Tzentru Culturale – Carrela Longa

 

LU ‘JUMPATOGGHJU

1° Prémiu «ROMANGIA 2005 »

Moi silena l’ea di lu riu
ninniendi l’anticu ‘jumpatogghju
undi passâmi scalzi ma cuntenti
a coda di lu càrrulu, e minnannu,
cu la so’ saittù di carrulanti
dicia: steddi mei, stet’attenti!

Boci di fola abali chi la ribba
no vidi più li càrruli passendi
e so’ li frondi groghi igniriendi
li ch’érani li petri laatogghj
pa li panni di pòari braccianti.

Ed eu m’agattu solu in lochi ‘acanti,
inn’un’asettu chi pari ‘aldiendi
la me’ turrata da tarri d’allonga:
chistu diseltu lu cori m’accendi
dendi cunfoltu a un’ammentu d’amori.

Chì, dananz’a chist’ea, intengu ancora
la gana di ‘idé la chi vidia,
cu la so’ risa chi pultâ lu jocu,
cand’érami cumpagni d’alligria.

Lu riu, pal primma, lu jumpâ sempr’idda,
ma la trampa,videndi ch’era bedda,
filméndila un mumentu daparedda,
fesi un riflessu di la so’ frigura
furéndili mirata e sintimenti…..

Arriésini làgrimi a lu mari
falendi da l’anticu ‘jumpatogghju
undi passâmi sculzi ma cuntenti.

PIERO CANU -Tempio Pausania

=============

LONTANÀNTZIA

2° Prémiu «ROMANGIA 2005 »

Sa lontanàntzia esistit
solu ca esistis tue.
E si tue non bi fisti
a mi la fagher penare
sa lontanàntzia tando
no fit istada prus
ne deo assentadu inoghe
chirchende ‘e la prenare
cun sos versos de una cantone.

E si nois…
si nois duos non fumis
navigadores collidos
dae una tempesta ‘e amore,
a m’ischis narrer inue,
inue nois duos che fimus?

Creo
chi fimus ispérdidos
in unu desertu ‘e dies
una campeada chena trettu
unu chelu chena nues
o unu ‘entu chena peràulas
accudidu a su pasu
chena preguntas ne dudas.

Proite sa lontanàntzia
est che unu filu longu
tiradu in s’aisettu
dae sas ganas mias e tuas
amantiosas
in chirca
‘e s’agatare a mesu.

Su restu sunt sas penas
chi no agatant assébiu
in sos ammutinos longos
ne in sas dies
prenas de soledade
mannas cantu su mare
cando in sa brama ti chirco
e tue che ses attesu.

STEFANO FLORE - Sassari

============

EMIGRANTI

3° Prémiu - ex æquo «ROMANGIA 2005 »


Buriadda è la notti
isthanotti,
fosthi tira lu ventu
chi drittu n’entra da punta La Frana
brusgendi e piggendi l’agliasthri.
Si tuzzinèggiani, s’abbràzzani
infusi di sari l’ammenti
di una notti chi bàrria
di sogni una nabi,
i’ la fumazza di l’undi
in zescha di pani,
pignendi era pasthudda.
E noi caicchi,
quattru caggazzui ipiriddi,
aisittendi li rigari beddi
chi abì dittu pasthendi
z’abaristhi arriggaddu.
Pari una fora abà
a ammintalla la dì
chi sei turraddu,
masthrattu, allampiaddu.
barìsgia biodda a coddu
piena di l’ipiranzi
nosthri, di mamma, toi,
buraddi impari a li pienti,
tu surridenti,
grogu e mannu un’imbóriggu
carignabi sott’a un brazzu,
una buatta, un balloni,
dui puddeddri di pràsthigga
umbè beddi,
cu’ li seddi fintappedi,
li brigli cururaddi.
E i’ l’ària comu d’incantu
era turraddu
un fiaggu bonu di foggu,
di pani fattu in casa,
d’àraru prufumaddu,
di maccarroni cun ghisaddu.

ANTONEDDU BAZZU - Sassari

=============

LA ME’ ‘IGNA

3° Prémiu - ex æquo «ROMANGIA 2005 »


Mill’agghju lacatu chi lu cori
immez’a l’òldini laurati,
a chissi traci pintati
d’ùmmidu lintori
e pàmpana pulpurina
siccata a lu soli d’austu.
Lu nuscu di lu mustu
in chissu laccu culmu,
li cupi lacati a imbuffà
a li primm’ei
e lu lentu ciucchittà
di la suppressa
chi ancora più strigni,
chena pressa,
come l’ammentu
illi pinsamenti mei.
Mill’agghju lacatu chi lu cori
sutt’a li castagni
ch’agghj’ autu cumpagni
da cand’eru minori
e undi ancora cùrrini
infatt’a lu ‘inticciolu
li boci e li canti
d’antichi binnenni
misciatu a lu pumà
caldu e gustosu
di la sabba in lu pagghjolu.
Mill’agghju lacatu chi lu cori
und’è stata la me’ ‘ita
e undi miss’è aultita
la brama chi abà mori
com’e chista stasgioni
chi in cumpr’ si chjudi
e veni mancu la luci
appianu-appianu
ill’asettu d’un dumani
chi cunnòschia,
dilicatu,
un altu branu.

GIANFRANCO GARRUCCIU -Tempio Pausania

==============

UMBRA

Prémiu «Salvatore COTTONI -ROMANGIA 2005 »


Umbra,
chi mi caminas affacca
cando sa nuda soledade
m’abbratzat
in sos battor muros
de sa notte,
cantu m’aggradat sa cumpanzia tua
chi lezera mi sighit
in punta ‘e pese
dae s’intrinu a s’avréschida ‘e su die,
cun sa Luna incantadora
chi tinghit de prata
s’antigu muristene
chi, altu, si pesat
in su montiju
bizende subra’a padros e giardinos
e a s’abbundante trainu
chi a pes li brotat
tra tènneros fiores
e àrvures de sàlighes intristidos
cun birdes tzuffos chi, a caduffos,
lis falan fintz’a terra…..
Sutta sos rattos insoro
s’ammagat s’ànima mia istracca!
E a tie, umbra ‘e su coro,
umbra chi mi sighis in tottue,
a tie cunfido sas penas mias
in oras feriadas
cun s‘ispera ‘e dìccia noa…..
E s’est coperta sa Luna
e minettosa de astrau
ses tue chi mi ninnas su coro
che in pàsidu mare
e su reposu m’accumpagnas.
………..
E sonniamus gai, a man’appare,
fintzas chi un’àteruna die
avreschet de bellu nou.

GIOVANNA SECCHI - Sennori (SS)

==============

PRÉMIU DE LITTERADURA SARDA «ROMÀNGIA 2005» XXIV ^ Editzione
PRÉMIU “BIGLIANU BRANCA” - ISCOLAS ELEMENTARES E MÈDIAS

Tzerimònia de Premiassione: SORSO, domìniga 26.02.2006 - Oras 11.00 – Palattu Baronale

 

SESSIONE « POESIA »

1° Prémiu

SOS DRUCHES !


de Riccardo ENNAS
3^ Elementare – Canopoleno - Sassari

Ah, sos druches!
Sos druches cantu sunt bonos
cun su tùccaru a pompones
e cun sa cannella fritzante
chi dant sabore e colore
pro una vida pius bella!
A mie piaghent troppu
e mi faghent bisare.
In unu mundu angélicu
mi che faghent agattare !
Oh, sos druches!
Mi leant a manu tenta
e mi faghent bolare
in su mundu ‘e sos sabores,
ca medas sunt sas frommas
e aterettantu sos colores.

================


2° Prémiu

S’ATUNZU

de Chiara SANNA
3^A Iscola Mèdia - Florinas (SS)

Como s’istiu
est andadu a drommire;
finamentas sas àrvures
nde iscuttinant sa fozas
de oro coloradas
pro si poder pasare.
S’antunna bessit
ca est ora de s’ischidare.
Como intrant sas iscolas
e torramus a istudiare.
Custu est s’atunzu meu.
Sos betzos andant a binza
pro ammanizare sa binnennera
e sos pitzinnos abbàidant
mandighende melagranada e ua.
Custu est s’atunzu meu,
coloradu e friscu.

==============

3° Prémiu

ISCROCA

Classe 5^ Elementare – Iscolca (NU)

Sa bidda mia est pitica,
ti ddu giuru,
ma no dda càmbiu
cun d’un’atra de siguru.

Iscroca si nàrada,
ne Casteddu ne Gregei,
ma própriu comenti praxit a mei.

In d’unu cùccuru est collocada,
de su soli a tottu dì est callentada ;
ma si proit meda su pastori no est cuntentu,
e su messai candu fait su prenimentu?

Iscroca de olias est ingiriada,
ma a lampadas de ispiga est indorada.
In beranu su sparau est abbundanti
e a ddu boddiri andat sa genti importanti.

In s’ierru bieus cancuna niada
chi fai curri is arrius e sa cascada.
Sa cascada de «Faddois» est nomenada,
ma est bella fintzas e «sa grutta»
ca de is istoris est abitada.

=============

SESSIONE “CONTADOS”


1^ Prémiu

SA PUPPIA

de Marialisa CONGIU - 1^ Mèdia - Pattada (SS)


Una ‘ia b’aiat una pisedda orfana de su babbu, chi si disizaiat dae sempre una puppia manna chin sos pilos aneddados e su ‘estire de randa chin sas pulànias.
In domo sua fini in sette : sa mama e ses fizas ; su pane non mancaiat, ma fini tempos malos e su ‘inari fit pagu meda.
Una ‘ia su nonnu li doneit una puppiedda minore -ca sa manna che la lasseit in sa buttega pro su preju- . Sa pisedda già si nd’allegreit, ma sa puppia manna si la ‘idiat finas in bijone.
Una die chi fit sola in domo sua, tzoccheit un’istratzaju. Comente abberzeit sa janna, sa pisedda che fatteit donzi oju cantu una colcorija manna : s’istratzaju, in mesu a unu muntone de bascaràmine, gighiat una puppia manna, chin sos pilos nieddos tottu aneddados e su ‘estire a pulànias, su ch’issa aiat sempre disizadu.
Sa pisedda pregunteit :-Ite cherides pro mi dare cussa puppia ?-
S’istratzaju deit un’intregualdada a sa coghina, bideit in sa pala de sa cadrea s’isciallu a frunzas de seda de sa mama e neit :-Bah…podet andare ‘ene fina s’isciallu.-
Sa pisedda bi penseit unu mamentu, ischiat chi cuss’isciallu sa mama lu giughiat che relichia pro andare a cheja, a sas visitas de mortu, a su duttore e bai ; ma su disizu de sa puppia fit mannu e…si baratteit s’isciallu.
Cando recueit sa mama, sa pisedda che curreit a sa janna, cuntenta che pìcciri:
-Abba’, ma’, ite puppia bella chi m’at dadu s’istratzaju !-
A sa mama li faleit unu raju e cando li torreit su pìulu, neit :
-E tue… ite l’as dadu ?-
-S’isciallu tou a frunzas de seda!-
Sa mama, sicca che linna :
-Como già m’as consolada! Cuss’isciallu mi bisonzaiat, su chi gitto a donzi die est betzu e consumidu. Como già…. ! –E non nde’’etteit àtera.
Non la brigheit ne la mazeit, ca cumprendiat cantu cussa puppia fit disizada, ma nde li falein làgrimas caldas caldas.
Sa fiza, tando, cumprendeit chi aiat fattu dannu. Chin sos ojos pienos de làgrimas, leit sa puppia, si l’abbaideit e che ‘esseit pro la torrare a s’istratzaju. In caminu ojeit parizos abbilastros minores chi fin angariende unu puzoneddu, chi giughiat un’aneddutzu in tuju.
Sa pisedda nd’apeit làstima e -non s’ischit comente- bi lis leit dae manos e si che fueit.
-Ai l’apas pro s’ànima -neit su puzoneddu- Eo so unu ciddi fadadu e custu aneddu permìttit de s’avverare duos disizos… ischirria tue !-
Sa pisedda, chi giughiat ‘alu sos ojos iffustos dae sas làgrimas, neit.
-Unu disizu solu apo, su de torrare s’isciallu a frunzas de seda a mama, ca mi l’apo barattadu !-
E su puzoneddu :
-Lassati sa puppia e como, ca non ses istada ilmodida e no as pensadu a tie, mama tua at a àere s’isciallu,
non solu chin sas frunzas, ma tottu de seda e, in pius, su tantu de comporare ‘ene totta vida chene pispinzos !- E si che ‘oleit.
Sa pisedda, tott’in una, s’agatteit in manos un’isciallu de seda chi fit sa menzus cosa de ‘idere, ma su chi l’ispanteit pius de tottu fit chi sos bocculos de sa puppia fini pienos de iscudos de oro.
Unu passu unu trottu, recueit a domo sua chin tottu su siddadu.
Dae sa die, sa mama chin s’isciallu de seda pariat muzere de printzipale, totta sa famìlia si potteit catzare onzi ‘ula e pottein vìvere tottu allegros e cuntentos.

=============


2^ Prémiu

BARORE E TOIEDDA

de Classe 1^B -Iscola Mèdia - Thiesi (SS)


Barore fit unu giovanu, una bandela chi faghiat su pastore; aiat pagas bilveghes, unu cane mesu ispilidu,
no aiat terrinu pro pastorigare e si frimmaiat in sos oros de sos caminos.
Una die cando fit in campagna at intesu giamare aggiudu dae una binza, at saltiadu su muru e s’est agattadu cun una giovana tenta dae sa matzonera l’at luego liberada e che l’at giutta a domo sua. Sa giovana fit bella e de modos bonos, aiat però unu peccu: fit ricca.
Barore si fit innamoradu de cussa giòvana, mancari no ischeret mancu su nòmene; no ischiat comente fàghere pro l’accurtziare e timiat a preguntare a sa tia si la connoschiat.
Unu sero in su tzilleri at preguntadu a s’amigu si connoschiat una giovana bella, chi istaiat in sa piatta de su marcadu. Custu l’at rispostu:-Tue giughes pipiriolos in conca! Cussa est Toiedda, ricca de famìlia, e no est tzertu in chirca tua!-
Barore fit isconsoladu, beru chi fit póveru, però tribagliaiat meda e su netzessàriu non li mancaiat. Su gióvanu pensaiat a comente intoppare sa fémina. Su martis, chi fit die de marcadu, s’est frimmu in una contonada a ojos de domo de Toiedda e at isettadu chi ‘esseret bessida pro la faeddare. A meidade de manzanu, sa giòvana est bessida dae domo cun una fémina manna; Barore s’est accurtziadu e l’at preguntadu comente istaiat. Sa fémina manna l’at catzadu néndeli de non las importunare, chi su babbu non cheriat chi Toiedda faedderet cun unu poberittu che a isse. Toiedda fit promissa a Nigola, un’ómine riccu e arrogante, de cussos «Isco tottu deo, so tottu deo» ; a sa giòvana però non piaghiat própriu.
Su sero, cando recuiat a domo, Barore pensaiat a comente fàghere pro si presentare a domo de Toiedda
sentza èssere ispuccidu ; abbaidende su fogu in sa tziminera, sas ischinittas li pariant dinari, ma sas busciaccas fini bóidas. Prenetta-prenetta at pensadu chi fit importante ischire si isse piaghiat a sa giòvana.
Sa bonànima de su babbu li naraiat sempre: -In caminu s’accontzat bàrriu!- Barore at pensadu de preguntare a tia Bigliana pro ischire si a Toiedda isse li piaghiat. Tia Bigliana no istentat a li torrare sa risposta: sa giòvana aiat nadu chi èia; a Barore s’ànima li ch’est torrada a su logu sou, li ch’est torradu su coro a sa càscia. Una die dae su masone si ch’est fuidu un’anzone e, cando lu fit chirchende, at intoppadu una fémina ‘etza, chi l’at preguntadu de che li istejare una córbula troppu pesante pro issa. Su gióvanu l’at aggiuada e pro paga cussa l’at nadu: -Deu ti lu paghet!-
Barore at agattadu s’anzone in una corona de sa ‘idda; in unu cuzone at bidu una cosa chi lughiat, l’at leada, abbaidada ‘ene: fit unu cascioneddu antigu, tottu trabagliadu. Unu manzanu de ‘Ennarzu in s’erva astrada, at bidu una resorza, l’at regolta e s’est abbizadu chi sa màniga fit trabagliada e giughiat duas lìtteras; est passada sa fémina ‘etza chi l’at nadu chi sa resorza fit sa sua, ca l’aiat pérdida dies innanti. Barore bi l’at torrada e s’est offertu de l’aggiuare a fàghere unu pagu de linna; custa l’at ringratziadu e pro paga l’at regaladu sa resorza. Unu sàpadu chi fit pastorighende, in s’intrada de sa ‘idda, sa fémina l’at preguntadu de l’aggiuare a che catzare sos sórighes dae domo sua.
Su gióvanu l’at regaladu un’’attu, e issa pro paga l’at dadu un’ischedina de su Superenalotto, néndeli de la giogare su sero. Sa domìniga manzanu s’est frimmu in su tzilleri pro abbaidare sos nùmeros chi fin bessidos: est restadu chentza peràulas…fint bessidos sos ses nùmeros chi aiat giogadu ! Aiat bìnchidu dinari meda, non fit pius póveru e si podiat permìttere cosas medas. Cheriat dare una parte de sa ‘ìnchida a sa fémina ‘etza, ma dae su sàpadu non l’aiat pius ne intoppada, ne bida in perunu logu.
Una die de festa at tzoccadu a sa janna de Toiedda: custa est restada a bucca abberta cando s’est àpidu a innanti unu gióvanu bene ‘estidu! Non pariat su pastore chi connoschiat! L’at fattu intrare a domo e at nadu a su babbu chi cussu fit s’ómine chi cheriat cojuare.
Su babbu non podiat pius nàrrere nudda, e Barore e Toiedda dae sa die sun campados sempre umpare.

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!