PREGADORIA PRO SOS EMIGRADOS

In s'altare mi so imbenujadu
su note de Nadale chin amore
preghendebilu forte a su Signore
torren a domo sos chi an emigradu.

Viver donzunu trancuillizadu
senza tenner fastizu e ne dolore
ca sa zente est perdende 'ogni fiore
sos frutos chi in su coro ana portadu.

Cantas mamas bi at in bonu tratu
'ogni die, 'ogn'ora, 'ogni minutu
ch'istan pensende a sos lontanos fizos.

Viven chin dolu tantu e a fastizos
a suspiros de coro e a sucutu
pranghende e mirende su ritratu.

Giovanni Antonio Spanu (Torpè)

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!