Ponzende fattu (A Luisi Ladu)
de Mimmia Soro

 

Ponzende fattu a su destinu rude
in Piemonte chircadu has sa cura
sigas'a, respirere aria pura
e trincare unu ticcu de cuddu cosu
e poi chi has finidu su reposu
ti torred fiorente sa salude.

mai perdas s'ispera caru frade
narad su dicciu Sardu in dulze tonu
fattu su tempus malu enid su onu
e det torrare limpida s'aera
deo pro te nar'una preghiera
"fatta siad sa Sua Volontade"

cun istima Mimmia Soro Olanda