Poberu irrichidu e torradu poberu
de Raimondo Piras

 

A furia 'e trufas, faulas e frodes
de limba, manu, pesu e de mesura
s'est distintu a su puntu 'e tenner lodes
chi fut dotadu 'e donos de natura.

Ma casu raru, 'e cosa fata a fura,
chi nd'eredìten fizos e nebodes:
mancu sos chi l'an fata istan custodes
si camperan a betzos, po isventura.

Nd'apo idu ch'an fatu in pagos annos
palatos, po recuer sa foltuna
de iscumeltzu, industria e cuile,

cussolza isfundorada e tazos mannos
e a torrar'a zero tot'in-d-una
chena mancu chijina in su foghile.


Su ses de Sant'Andria 1972