Pobera Sardigna mia
de Mario Brasu

A puntu bellu ses torrada
pobera Sardigna mia
e puru Deus t’at criada
pro esser sa mezzus poesia.

Sa zuventude disocupada
Massaios e pastores in agonia
in sartos de Quirra e Teulada
giogos de gherra e...LEUCEMIA.

Sa classe politica bene pagada
Intregat su logu a sa brullaria!
Terra, terra male fadada
Como est ora de la fagher finia!

Si a tant’infamia non faghimos doa
La finimos che a Muroroa.