Po sa dispedida de Zuanne Antiogu Mura
de Salvatore Deligia

De unu cantore de arta fama
teniant bisonzu in s'artu chelu
Zesusu imparis cun sa Mama
t'an jamadu a issos chen'apellu.

Lassadu nos as in su dolore
in iscunzertu e in solitudine
non fiat zertu una tua abitudine
abbandonare chi tenias a core.

Sa morte dae nois t'at istrazzadu
ca non sentit prece nen lamentu
mortales nos at fattu su criadore.

Promitindosi una vida mezore
azzetare devimos cun patimentu
ischinde ca de Deus ses carignadu.

Ilartzi su 27 de Martzu 2017