Po sa dispedida de Mario Ladu
de Salvatore Deligia

Andadu ti che ses Mario caru
po torrare a domo e su Segnore
lassande tottu nois in su dolore
c'amos perdidu unu frade caru.

Sa vida cun tegus est istada avara
brevadu t'at de connoscher etzesa
poninde fine a sa nosta cuntentesa
de istare cun tegus cara a cara.

Su viazu tou in sa vida terrena
at tentu un'accabbu inaspettadu
de onzi ispera nos at orfanadu
non fiat tempus de segare cadena.

Lassadu as in nois boidu mannu
chi mai at a tenner finimentu
cun nois ti regodamos cuntentu
in donzi occasione annu cun annu.

Como ses in su nostru pensamentu
furriadu dae omine in Anghelu
ridente ti bidimos in s'artu chelu
lieru e allirgu in donzi momentu.

Inoghe semus po volere Divinu
pro godire su regalu 'e sa sorte
su mere de sa vida e de sa morte
tenet in manos su nostru destinu.

Ilartzi su 4 de martzu 2016