Po Renzo Rosa Iscanesu, Poeta mesu ofesu
Gian Giuseppe Contini


Incasso s’iscatulada e l’ischia
ca istadu soe atrividu
sa faccia in Iscanu masa idu
in teatru cun sa sarda poesia.

Ischia chi s’ainu no as b’idu
e ridinde ti toco sa manu
brulla fudi, de me iscrivanu
e provocande ti apo feridu.

Mi dispiaghede si ses ofesu
iscusami tantu de sa mia prosa.
Disizu tenia de intendere a tie Rosa
po custu mi che so..postu in mesu.

Totu mi soe acugudadu,
ca bois poetas sezis uguales
po difendere, paisos natales
a conca bascia m’aizis pistadu.

Mi piaghede, sa musa de umore
e sa satira mi ponet in allegria.
Iscusami ancora de sa mia poesia,
si fastizu tada fatu o dolore.

Deo como, ti faeddo sinceru
no soe abituadu a cuare manu,
l’isco chi a tie parede istranu
domanda Luisi Ladu si est beru.

Nadu l’apo de bos’avisare
chi biat posta po tot’os duos
versos lanzos cotos e cruos
senza bos’avilire o castigare.

Su contu meu est contu eru
diversos annos suzessu inie
deo brulletende e rie rie
pensia ammentizis, so sinceru.

Nadu apo… iscusade s’intrusione
ma in risposta, m’azis b’entuladu.
In longu e largu soe criticadu,
da una suppa azis fatu unu suppone.

Ma lu nariada puru babbu meu,
surda s’origia a peraulas maccas.
Ogni tantu si segas e ataccas,
unguentu passas poi de ozu seu.

Sigo su cossizu a ora tralda
e morigande cogalzu e tirudda,
sa suppa de azu, patata cun chibudda,
la torro a sos cuocos, ancora calda.

Cun ozu sansu e malu cundimentu,
cun punzos de sale in abbundanza,
fatu azis brou salidu sena sustanza
parene impacos de unguentu.

Una girada a sa suppa este fata
bada peta de ainu puru,
coghinadu male resta duru
parede cussu presu in piata.

Ancora de s’impastu no cumprendo
si biada pasta longa, ortiga e pisu,
isco solu sa cotura de su risu
e de sa ostra poltiglia no mi ofendo.

Da cus’impastu essidu n’este a fora
unu amigu risulanu e colzi tostu
pagu tempus in padedda m’azis postu
de cottura isbagliadu n’azis s’ora.

Fato deo sa manna mea culpa
po totu cussu ch’este istadu,
deo sena profilu e gradu
sego s’ossu, cun peta e pulpa.

Soe piticu poeta iscrivanu,
e madre natura no mada dotadu.
Iscritu apo a Luisi Ladu
e rispostu azis unu brullanu.

torrade a faghere su minestrone
chi deo bos’invito su cafè
e paris cun su sindigu de Lodè
invitamos puru a don Peppone.

Chilcadu apo sa ostra musa
tra Flussio, Bolotana e Iscanu
no trimulo de oghe e ne de manu
si apo isbagliadu, domando iscusa.

Flussio – Bosa 29/09/08

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!