Po Natali
de Federico Lai

Cantu é bellu su Santu Natali
in dogna coru ponid’allegria
è nasciu su Santissimu Messia
su chi sanai parit dogna mali.

A issu Divinu Rei imparziali
fazzaus cun fidi una pregadoria
chi s’unigenitu fillu de Maria
ci salvidi de conflittu mondiali.

In su presepi cun fidi veramenti
occ’annu puru sosteus preghendi
a sa Maestadi Divina e onusta.

Chi de sa terra dogna potenti
chi su mundu sunti governendi
ddus pongad’Issu in sa strada giusta.