PO SA TRAGICA ISCUMPARSA
DE SU CARDIOCHIRURGU
ANTONI MARIA CARTA

Unu fiore de rarissima bellesa
Est'ispuntadu, in su giardinu
De una omo, in terra Ghilarzesa
Dae ue, hat cuminzadu su caminu.

Ischeriadu, s'est in s'istudiare
Diventande un'istimadu Dottore
De cardiochirurgia unu luminare
Assistiat su malaidu cun amore.

Afrontadu hat s'urtimu viazzu
Ignaru, ca sa sorte fiat accanida
Cun su solitu ispiritu e corazzu
Poninde a repentagliu sa vida.

Dae Roma s'est pesadu a manzanu
Cun d'unu coro apena prelevadu
Impressiu, po salvare unu cristianu
In su monte sa vida c'hat lassadu.

Ettande mama, babbu e isposa
In sa pius profunda disperazione
Zertos ca est servida a calchi cosa
Sa su inaspettada imolazione.

Deus t'accullied'in sa sua corte
Cun onore a sos santos riservadu
Fainde modu, chi dopo sa tua morte
Non benzas in eternu ismentigadu.

Deligia Salvatore (Su Paulesu) Ghilarza 24 de Freazzu 2004

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!