Pipius cumbatentis
de Irene Carta

Ogus mannus, coloraus
Ogus innotzentis
Ogus atzicaus
De pipius cumbatentis.
Is giogus ant fuliau
Mellus leppas e fosilis
E onnia libru abrujau.
Ominis iscabaus e vilis.
Unu singeddu ‘e bruvura
Po’ andai a su mercau
Ma né fruta né birdura
Su pipiu at pigau.
Su tempus de unu spantu
Una luxi totu abrujada
Sceti pruini e prantu
E un’angelu s’indi bolat.
O Deu, aundi ses?
Innoi su pipiu est solu
Su prantu non intendis?
Non bis su disconsolu?
Nixiunu Deu mandat
Su pipiu a sa guerra
Po’ obedentzia andat
Cuss’angelu in terra.
Tui chi Deu ti creis
E cumandas sa morti
In su dolori crescis
Sa vida tua est notti.