Per Antonio Pigliaru
di Andrea Pintus

Illustrat de sa Sardigna su costume,
de Sardigna istadu est unu faru,
professore naschidu in Orune,
dottu, at iscrittu in modu giaru,
forsi non l'at iscrittu mai nissunu,
fit e restat un’istudiosu raru
e lu devimus tennere caru.

De lezere su libru so orgogliosu
subra custu grande istudiosu;
devo narrere: gratzias e adiosu.
Prego a tie pro un’ eternu riposu
in custa rima non t'apo nadu totu.
Gratzias a Pulina e Piga t'apo connotu,
ringratzio tottus cun su coro,
grazias a su circulu“Logudoro”.

Ringratzio chie su libru at compiladu
e chie a s'abboju at partecipadu;
tatzina a tatzina mi l’apo gustadu,
de lettura mi so alimentadu.