Pensende…
de Angelo Porcheddu

De pena e de ispannu
s’ànima si colorit
custu sero mirende s’orizonte,
ca intendo s’affannu
de sa die chi morit
ruèndeche a insegus de su monte,
e cun s’idea fissa
penso chi ch’est lênd’issa
unu bìcculu ‘e vida ch’hapo ‘e fronte,
dende gosu e iscancu
ca nd’hapo un’ ‘e pius e una ‘e mancu.

Ma non morit su ‘isu
cun sa die in s’occasu
cando sa notte grae nde l’istudat;
c’a manzanu ‘e accisu,
su sole cun su ‘asu,
vida e natura cun calore mudat;
a su mundu in granzeu
dat lugore e recreu
e cun su risu in laras lu saludat,
ispannende ogni umbraghe
cun rajos de ispera, amore e paghe.

Ma frimmu abbaidende
de s’orizonte in fundu
s’ùltima zira… lontanu lontanu,
mudu, naro pensende…
s’est in tottu su mundu
ch’ ‘essit su sole giaru onzi manzanu,
o s’inue b’hat gherra
chena sole est sa terra
e a s’iscuru est su gènere umanu
chi debbadas s’avréschida
isettat in cussa notte incruéschida?

Cun sa mente attraesso
sas cussorzas in dolu
de làgrimas e samben semenadas;
e a sos frades pesso
ch’in pena e disconsolu
las han, chirchende iscampu, abbandonadas.
Sonniende in su fùere
cun bonura ‘e che rùere
in terras de amore profumadas,
in chelos d’amistade
sutta su sole de sa libertade.

2° Premio - Sezione A - Premio Biennale di Poesia in Lingua Sarda “A pes de Santu Padre” - Bortigali 2015

MOTIVAZIONE (di Paolo Pillonca)
Bator undighinas bene sestadas pro cunfidare a chie iscultat sos sentidos de su poeta in cuntrastu inter gosu e tristura pro su fùere chene remédiu de su tempus. Su dolu chi nde naschet est abbrandadu dae s’ispera de sos isteddos chi illughentan s’umanidade: amore, paghe e libertade. Un’àtera proa jara de virtude poética.