Pensanne a un afetu
de Peppe Montesu

M’ammento galu amada sirena
Canno ti carignavo e t’istringhia
Cuntentu in cussas oras pensaia
Chi custa vida fit bella e amena
Non connoschia ne dolu ne pena
Totu fit giocu e dulche allegria
Mai pensavo ne podia ischire
Chi cussos tempos devian finire

Finidos sunu mi restat s’ammentu
Chi m’istat moricanne note e die
tiranna sorte s’at leadu a tie
E m’at lassadu solu in patimentu
Maleichenne su tristu momentu
Chi a prenadu d’afannos a mie
Males crudeles a tie an leadu
E suferente a mie an lassadu

Sas lagimas currenne sono a rios
Su coro pienadu e disisperu
Ti muto ancora no mi paret veru
Chi sun(u)mortos sos afetos mios
Cessados sun sos jocos sos brios
So de pena e de dolu messageru
Mutti su coro a sumidas a tie
Ma de dolore est uchidenne e a mie

De dolore so mortu in cuss’istante
Chi ass’ispartu sas alas a chelu
Canno sa morte t’at cintu su velu
Istrazannet’a mie amada amante
Como isto aspettanne menguante
Preghenne a morrer ca no apo anelu
Sa vida senza te no at sapore
Currete a solu in s’iscuru dolore

Marthu, 2016