Pensamentos e sentidos
de Franco Piga

Pagu si movet unu mundu intreu
si girat chentza risu ne piantu,
e cand’ est sentz’ afetu ateretantu,
puite b’ est o creschet ogni anneu
camancat a su coro su recreu,
a sa mente ogni gustu e ogni incantu.

E pagu o nudda si ‘alet una vida
si naschet e prosighit chntz’ amore,
puit’ est criadura e criadore
chi l’an de sentimentos ingranida,
gai chi sigat fintzas ch’ est cumprida
cun su mezus carignu acaidore.

Ca est giogu e bellesa ogni sentidu
chi a cumpagnu tenimos in s’ andare,
puite est giogu nàrrere o pensare
si de lughe est su coro fioridu;
giogan paris muzere cun maridu,
duos amantes giogan in s’ amare.

E puru giogat su poeta atentu
cun cantu sa natura at postu in motu,
e cando ognunu faghet gai etotu
lughet sa vida cun àteru intentu,
dende passu e valore a cuss’ alentu
chi solu in bene totu l’ an connotu.

Totu sos pensamentos nos cumandan
ogni sentidu ch’ amus incarnidu,
mustrende cant’ est bellu e coloridu
ogni minutu chi sa sorte mandat,
puru cando a sos bisos racumandat
de giogare serente s’ infinidu.

Beru chi frecuente carran penas
E dolet a su coro ogni mancantzia,
cando a su nudda damos importantzia
lassende a banda sas oras serenas,
ma fintzas ch’ amos sambene in sas venas
est sentimentu puru s’ isperantzia.

Quartu premiu in su "Prèmiu Logudoro" de Otieri - Tema: "Su giogu de sos sentidos" - 2008