Pedras tortas
di Gigi Angeli

… in su chi nd'apo de areste
in custos ojos,
bos lezo, "pedras tortas,"
cun caras tuvonadas
dai caizones primmarzos;
nàschidos e tzoccados
in su 'uddore
chi bos ha dadu zenia,
cando sa terra fit ruspia de fogu.

In sas iscampiadas
de caldas fumatzas primordiales,
hazis bidu sos caddos cun sas alas
e' pettorras de omines
in gherra pari' paris
…e' poi pasadas.

E bos hana rodduladu
ponzèndebos a pare
in chìrciulos fraigados de nuraghes
o in puttos de abbas limpias, de adorare;
e poi a los isfàghere ancora
torrèndebos a isciappu
in campu abbertu.

E sezis sempre cue,
cun tuvones a "cumbessia"
chi dondzi notte còmpudana
sas istellas, puntziudas de lughes;
"vottadas" de unu passadu sempre nou
chi atteros no' biene.

E ite mai
had'a cherre' narre' "betzu" pro 'ois !?!…

Atteru est s'apprettu cumpridu
pro cudda gregghja mala
de unu "coppertone"
frundidu,
mortu isbarradu in s'atta e sa cunetta
et cue lassadu chendza l'interrare
a costatzu de unu sindzale,
che rughe picchidu
pro l'intzittare un'iscansciada
a pagu 'ettu;
… bènnida mancu primmu 'e l'imbiccare

e bois mudas, chiettas … at abbaidare!

(28-01-01)

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!