Pedinne Perdonu
de Peppe Montesu

Umiliadu vintu a pilu issortu
A tie mi presento meguante
Chin s’anima fuida lacrimante
Pedo in manos tuas acunortu

pedo perdonu a laras tancadas
chin su coro feridu e istrazadu
appo s’amore tou trascuradu
sichinne ifatu a cosas de badas

arrivadu oramai est su momentu
chi ossos mios ponner devo in losa
s’ora timida e pius timorosa
chi ponet fine ad’onzi patimentu

apo sa vida semper tribuladu
no apo fattu ne male ne bene
chin dogni cosa a su lassa e tene
apo su tempus meu ventuladu

odiadu no apo ma dadu amore
nudda apo fatu e male m’an torradu
De medas cosas mi so immentricadu
Senna d’ afettos daenne dolore

ma como chi sa vida est cunsumida
e s’ora zusta e pedire perdonu
torro sa vida chi m’as dada in donu
perdonu pedo pro custa dispedida

Sant’Andria, 2014