PASTOREDDU A S’ANTIGA

Rude in s’aspettu, d’animu gentile
Amante ‘e sa natura est orgogliosu
Si cheret rispettadu est rispettosu
S’abbitu sou giamadu est cuile
Cuminza su manizzu a s’impuddile
Finit a sero s’est cuidadosu

Poi chi s’astru mannu ndes faladu
In palas de su monte e da lugore
A su naschidu prus astru minore
Canta s’amore ch’in domo at lassadu
E sa fortuna d’aere ammiradu
De su criadu profumu e colore

Comune l’est de s’ama su limbazzu
Sa musica l’est nota da indedda
Undighina, metalla e campanedda
S’est de su suo o de anzenu tazzu
Drommit de ghirardorzu a su costazzu
L’est caente riparu una conchedda

Tantu suore ma de pagu resa
Su fruttu sanu chi nos solet dare
Sun guais s’esseret a mancare
da signorile e da umile mesa
Est su prim’alimentu sa ricchesa
Chi da s’isola attraessa su mare

Cun su fruttu ‘e s’arzola unid’appare
T’arrichidi unu prattu prelibau
Cun tassas de frizzante cannonau
Est cantu mensuz pottas disizzare
Frughe e regottu poden cumpletare
Sa mesa chi as bene apparizzau

Si poi as delicau e bonu gustu
Brou ti buffas de pett’erveghina
A cussa dil’azzunghes minestrina
Cun sa pettorra preparas s’arrustu
E si non ses cuntentu ‘e tottu custu
T’estidi ‘e braga cun lana anzonina

Pilastru de sa nostra economia
Merita pius mannu riguardu
Da tottu cantu su populu sardu
Pro la sostenne sa categoria.

Salvatore Ladu

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!