Pastore sardu
de Salvatore Deligia

Corzi tostu...pedde assicorrada
chiccaiu in manu bertul'a coddu
triballu metzanu po calchi soddu
suchirat chizu a su cant'e su puddu
imbaccucau cun zibbon'e cuguddu
un'arte mala sa chi s'at seberada.

Sard'e pastore est unzulu faeddu
dae tempus antigu imprentadu
su mestieri de sos pius seberadu
ca de latte aiant sos fizos bisonzu
finzas a oe sighinde su filonzu
bies in campagna su pastoreddu.

Narant su tou est bellu mestieri
petza cun casu non ti mancan mai
anzone pro Pasca ti podes pappai
t'mbidiant tottus chi no est in mesu
su tou cacrifiziu est pagu cumpresu
puite t'ident allirgu in su tzilleri.

Pro aprigu non as pius barraccu
ma omo bella fraigad'a zimentu
non ti che ogat traskia nen bentu
accuzzad’abarras si pioet a craccu.
Non pius'ainu cun lam'a bertulinu
ma Toyota Nissan o puru Fiorinu.


Su 13 'e Sant'Andria 2017