Pastore antigu
di Raimondo Piras

Paschet ferrada e bella ch'est ammiru
s'ama, bonificada in sa laguna:
in mesu, a fust'in balva che coluna,
e-i su tazu li paschet in giru

chi li dat ite fagher e regiru
batindendel'a domo sa fortuna.
Po las abbintinnare a una a una
in paschimenta li enin a tiru:

sas belveghes lu melan e fiàgana,
issu sa manu in rénule lis pàssada
liscéndelis sa chirra fita e neta,

ca cussa suditanscia mansueta
est sua, nd'est gelosu e las ingràssada
ca su tribbutu a bonu coro pàgana.

Su vintiduos de Austu 1972

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!