Passizende in s’ annu ‘e su nìe
de Romanu Adriani Lay


Chimbant’ annos a bòlu ‘arigàdos,
su chimbanta-sese paret deris,
a caddu, tando, sos carabineris,
camìnos a impetzàdu e istrada bianca,
tumbarèllas a dresta e a manca,
caddos in sa fatzàda allorigàdos.

Tottu freàrzu s’annu haiat fioccàdu!!!
S’ astròre falàdu in s’ antarìle
daiat impìz’ a intrar’ in su jannìle;
a lughe ‘e luna, a s’ interighinàda,
sa ‘idda fut lughente cavaccàda
da-i unu mantu ‘e pràta ‘iddiàdu.

Sas carrèlas de tottu s’abitadu
fun un’ anda e torra de ‘ajaneddas
astrintas da-i imbustos e munneddas.
Da-i sas domos su tzoccu ‘e su telarzu
bessiat cun su sabore ‘e su chivarzu
da-i sa pobìdda appènas isfurradu.

Bid’ omines a caddu andend’ a linna
e chie a contivìzu de laòre,
piccapedrèris catzende suòre,
carros cun bòes jobàdos in camìnu,
mamas e fizas bargadènde linu
e bètzos a discànsu in s alabìnna.

Pastores chitto recuènd’ a bidda,
su latte in lamas subr’ a sos seddònes,
sas puddas pittulend’ in sos chizònes,
burrìcos trobeìdos orriènde
e annìjos s’ ebba pessighènde
in chisca de sutzàre sa mamìdda.

Donnosmannos nende una contàscia
in sa petza, in nottes de caldànas,
paristoriènde pantàsimas e jànas
fut unu disaògu a iscultare,
ma ponian timòria a si coscare
a sos chi lis daian alabànscia.

Tòccat cun discos òe, “S’ave Maria”….
Ma sonos de s’ iscùrridu so ‘isende,
de campanas de Chèja repichende
a cunsònu cun sas de Cunvèntu,
chi recùin trazados da-i su ‘entu
e gàlu cùssos sun in mente mia.

Dudòsu chi su tempus barigàdu
in su benidòre hat a torràre,
sèmper melèdo….Chisco ‘e sonniàre
a giaru de ‘udròne e Istentàles,
bogo s’ ammentu inserràd’ in pasciàles
pro chi non siat mai ismentigàdu.

1° classificata al: V° Concorso letterario “Limba e Ammentos” del 27/01/2007 di Ittiri.
Ithiri, Atùnzu duamiza e sese