Passat su tempus
de Antonio Piras

Passat su tempus contande sos annos,
meses, simanas, oras e minutos;
e gai sighinde tra gosos e lutos,
in allegrias, fastizos, afannos.

Passat su tempus tra faulas e ingannos,
bonos cunsizos e malos murmutos;
passat su tempus collinde sos frutos
de sacrifitzios minores e mannos.

Sos prighizones t’imbetzan sa cara,
sas carres ledres e atripoddadas
cuan cuddos fraziles, àrridos ossos.

Chie agguantat binchet sa gara
e nde remuzat sas cosas passadas
sende ingullinde sos ultimos mossos.

**********

Passat su tempus! Che s’abba in sa cora
totu che trazat…a da ch’enit s’ora!