PASSADA SEMPRE

 
PASSADA SEMPRE GESUS SALVADORE
DE OGNI VIDA IN SAS CAMINERAS;
PASSADA: DE SU MUNDU EST LUGORE,
DE S’HOMINE AVVERAT SAS ISPERAS.
BIDEDE: SU MUNDU EST TENEBROSU,
CHENA LUGH ’E AMORE E CHENA GOSU.

SI FRIMMADA: CHE PRIMMU CRIADORE:
IMPASTADA: SA TERRA CUN SALIA.
LA PONED ’IN SOS OJOS CUN AMORE
SA MORTA TORRADA PUPPIA IA,
CANDO SI EST SU ZEGU SAMUNADU
IN SA PISCINA DE SU IMBIADU.

LI EST DADA SA VISTA DE SA FIDE
ISPIEGHENDE CHIE L’HA SALVADU
“IN SILOE SAMUNADI” M’HAT NADU.
“L’APPO FATTU: DEO IDO ACCURRIDE!”
“NARA A NOIS CHI ’EST CUSTU TALE
CHI BOGAD ’HAD’A TIE CUSTU MALE,
NO BENI DAE DEUS DE ABBERU;
CA IN SAPPADU HAT TRIBAGLIADU;
NO PODEDE ESSER PROFETA VERU
UNU CHI HAT FATTU TANTU PECCADU!
“SANARE UNU ZEGU NO EST BRULLA
ZEGU NOTT ’E DIE DAE SA CULLA!”

CHE LU OGAN DAE SA SINAGOGA
E LI ENIDI INCONTRA GESUSU,
CUN AMORE DIVINU L’INTERROGA
SI RIVELA BENNIDU DAE SUSU
DE DANIELE PROFETA ANNUNZIADU:
“CUN SU FIZZ ’E S’HOMN’HAT FAEDDADU!”

“CREO SES SU MESSIA, O SIGNORE
T’ADORO DE SU MUNDU LUGH’AMORE.”

V Domenica di Quaresima

don Tonio Sau (parroco di Ittiri)

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!