Pasca de su 2011
di Giuseppe Concas

Pasca de aprile in custu mese
bene pro tottu enzad’a sa fine
prega e festa pro su Santu Omine
ch’est’incravadu in manos e pese.

E gai salva s’anima si creese
tantu su corpus torrad’a proine
su campu santu chi no at confine
e beneitu in donzi paese.

Oe de passione custa chida
in lotta ca liberos si cherene
che Maria sas mamas chi preghene
ch’a fiancu t’at fattu de guida.

E a trintres annos de vida
rughe a coddu suore e sambene
pro aere preigadu in su ‘ene
sanare su peccadu ‘e sa ferida.

Ma mi zudeos ancora chend’ana
cheren fagher su ghi an fattu a Tie
frimmadi e biese carchi die
chi tanta zente est male trattada.

Sa via ‘ona ti brocan s’istrada
pro s’infernale candad’a inie
e cantas festas Tuas cree a mie
bies zente trista e isconsolada.

Ue Maria ti at concepidu
Celeste mama fattu cristianu
as toccadu cun sa fraterna manu
as ‘amore eternu inseridu.

Ma si torras a ue ses naschidu
e faghes visit’a su Giordanu
torra impresse a su Vaticanu
si no a chelu che torras famidu.

Pro finire custa cuartiglia
m’invoco a Ti’ e prego sa zente
e sentza dolore su sofferente
paghe serena in donzi famiglia.

Bolotana, 19-04-2011