Pasca ‘e Nadale e Pasca ‘e sa Passione
di Giuseppe Concas

Lu previdi s’antiga Profezia
ei s’Arcangelu faghe su cumandu tou
annuntziat chi una Criadura a nou
nàschiada Santa in s’umana zenia
concipida dae sa Vergine Maria
de Betle in d’una grutta ‘attid’ a prou
e faghe Giuseppe ‘e Babbu sou
cun s’assistenza ‘e Anastasia.

Sun duamizaenoe sos Nadales
onorados dae su mundu tott’intreu
pro custu Angheleddu senza neu
parentes genitores fraternales
ca non b’ha menzus festas oguales
che adorare su Fitzu e Deu
e cun sa rughe a pala istesi reu
pro tottu sas animas mortales.

Sun trintatres de mancu sos annales
ammentu ‘e sa morte e passione
est’una chida de commotzione
intesa in regnos e in sas capitales
ca sacro’ sun sos donos naturales
nde rispettamos sa traditzione
pro giustitzia divina attenzione
meravizzos sun sos festivales.

Pasca e Nadale pro su naschimentu
no’ mànchede ne anzones ne crabittos
sian tottu da Issu Beneitos
in Santa Paghe su divertimentu
Sapadu Santu su Risorgimentu
Pasca da’ consolu a sos afflittos
a Pascuetta tottu sos invitos
in lietu fin’e cumplimentos.

Bolotana, 24-11-2009