Pasc’ ‘e frore
de Pier Giuseppe Branca

 

Giaia mi naraiat “ista frissu
e non tzìrighes méndula o pabassa!”
Gai mi cuaia tristu e bissu

e annuzadu che gàmbaru in nassa,
appende in coro cussu tzou fissu,
chircaia sa mezus mala trassa

pro lòmper’ a sas ràntzulas lichittas
e cansare sa gana fin’a chizas
pro tottus cussas prendas beneittas

de mele, saba, tùccaru e branizas
ch’a Pasc’ ‘e frore, chintas in faldittas
e totta notte in pe, mamas e fizas

coghian e ponian sutta a jae…
lassende-mi cun milli intiriolos
ma chena licania e s’ancu grae

de non de poder cansare sos dolos:
sa ‘ucca unu fala-fala ‘e bae…
sa matta unu tramìntere ‘e ranzolos.

E pregaia a Cristos cun alentu
pro chi ponzeret tzélimu in s’attinnu
de m’imbenner sa jae e chen’istentu

falare-mi-nde, send’eo pitzinnu,
dae cuss’isfadosu incravamentu.
E como ch’incanidu appo s’intinnu,

cussas prendas de mele mi sun benas
de ammentu e de ìnnida ternura,
ispantu ‘e coro, gosu in arguenas,

comente cando alluttas in sa tura
de sa notte bidimus asusenas
nidas, torrare-nos guasi a fura

dae su tempus cùrridu un’istrina:
su criu ‘e unu bisu ammajadittu
inue a cada mossu ‘e casadina,

tiricca, pabassinu, pirichittu,
in coro si ti pesat una frina
e su sabore sou… fuidittu
ti che trazat derettu a pitzinnia.
E t’ischidat, de cando fis minore,
in un alliccu ch’est sinestesia

pura, sémidas pintas a nuscore
pro torrare cun s’ànima prus bia
a gosare atteruna Pasc’ ‘e frore.

Tertzu Prémiu - Setzione A - Poesia in rima - Prémiu Biennale de Poesia in Limba Sarda - “A pes de Santu Padre” - Bortigale, Annu 2017