Pagu bene
di Giuseppe Concas

Bolotana est invanu si prorestana.
mancari siada giustu su ch‘iscriene
sos cussizeris a s‘iscuru ‘iene,
mancari a highe ‘e die nudda fettana,

da-e pal’in coddu si lu ‘ettana
ma in palas anzenas s‘ozu friene
de fagher solu male s‘ora isettana,
elettos in comune si nde riene.

Iperamos chi cambiet ocannu,
in custa ‘idda sempre in abbolottu
ch‘at radicadu unu frastimu mannu.

L’hamos ereditadu ed est connottu,
a bier pagu est‘unu dannu
ma est beninde iscuru in su tottu.

Sas amministraziones tottu nostras,
sun‘peus de tempestas de abba e nie
a de notte sas lampadinas mortas
e addurana azesai a de die,
si a s‘iscuru ti truncas sas costas
toccada a pagare sempre a tie,
non solu ‘e sa currente sos sensales
finzas duttores de saos ispidales.

Bolotana su 4 de zennarzu de su 2006

 

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!