Paghe e amore
di Salvatore Enne

Dae cando Cainu at morte Abele
Si est difusa sa malinnidade
Cun furore cun odiu e cun fele
Cun cruenzia e barbaridade
sinnono carchi liberu osservade
ite faghet s’erenzia e Babele

si Roboanu cun Geroboanu
s’an divisu sa santa nazione
chenzia leare s’ispada in sa manu
c’aian’a sa paghe passione
e no an fatu no che a Nerone
c’at postu fogu in su zentru romanu

si che i custos duos tottu faghen
de su mundu in tran sos Rennantes
gai est bellu tottu chi s’apaghen
non s’agaten malvagios dominantes
non che Romolo e Remolo chi amante
de s’ingordigia e sa morte si daene

de Oloferne s’anima dannada
cheret passare tottu a ferru e fogu,
meda zente da issa umiliada
ca fit malu e timidu in d’onzi logu
ma Giuditta tramadu l’at su zogu
sa conca che li segat cun s’ispada

como prus a dananti t’incamina
o Deus su Re onnipotente
e cun ziru paghe in Palestina
chi b’agats pranghinde meda zente
sa paghe a cussos puru santamente
dae bil sincera e genuina

in sas terras de ue Salomone
bi at lassadu onores e richesa
faghe chi tottu sa Palestinesa
zente vivat in paghe e unione
ca tue puru ses naschidu inie
semenabei amore d’onzi die

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!