Paba Franzisku
de Salvatore Deligia

Sezidu ti che ses in su sogliu
chi fit de Santu Pedru cadrea
cun su Santu de Assisi nomea
has cambiadu Mario Bergogliu.

Dae su situ latinu americanu
nessun'atru prima nd'hat istadu
“S'atru mundu tue l'has jamadu”
cand'affazzadu ti ses in Vaticanu.

A Lampedusa sa prima missione
pro bisitare sos ch'in mala sorte
sun fuidos dae famene e morte
partinde a s'aventura in crufessone.

Onzi die proferis peraulas
chi tocant su coro de sa zente
intzuinde a dare a chie hat niente
e imbonire chi est de ideas malas.

D'esser Paba non curas su blasone
ma carrigadu ti nde ses su pesu
che Zesusu a sa zente in mesu
Cunfortas chi est in disperatzione.

“Sa mirada cun sensu piedosu”
est su Motu dae tene isposadu
onzi umanu si est bene pensadu
lu sighat in modu orgogliosu.

Una die de preghiera e zaunu
pro mutire chi cumandat in terra
ca est menzus sa pagh'e sa gherra
e de Onnipotente nd'hat solu unu.

T'isettamos a presse in Sardigna
in su colle e Bonaria festantes
unu populu che a tie d'emigrantes
chi paghe e amore hat pro insigna.

Ghilarza 28/08/13