Pìulos...
di Giovanni Chessa

Bidimus fizos nostros intre 'olu
in chirca 'e pibinidas de chiarju,
cun coro grae frittu che s'atarju
pìulant dolu in bentu chi l'isperdat,
intre suspiru lépiu si perdat
e babu e mama intendant cussu solu,
ma frisca frina narat e ripicat
ch'intre pessare issoro...coro picat.