Ottava
de Salvatore Budroni

(cantada in Bonorva pro cummemorare Paulicu Mossa)

Oe, oh cantu dignu avvenimentu,
totta s'isula sarda s'est iscossa
pro venerare a Paulicu Mossa,
de Bonorva su mezus ornamentu.
Pustis de sessant'annos tristu ammentu,
chi manu vile l'at postu in sa fossa...
Bonorva, in custa die esulta forte
a crebu de su vile e de sa morte.