Osili
de Giuseppe Tirotto

Di chistu paesi m’imbara l’ammentu
di l’ommu chi primma di l’altri
in cabbu m’ha pòstu la manu.
Era amiggu di babbu e in tempu
di caccia in casa nostra drummia,
i l’ottomana aberta a l’occasioni.
Di chistu paesi m’ammentu
una volta chi cun babbu semmu
ghjunti a vidè l’ebba nostra bianca
vindudda a paddrinu.
Curria l’ebba undi puru un trenu
curria. Curria l’ebba cu’ la so’
criniera di nevi, curria lu trenu
cu’ la so’ criniera di fummu, curria
lu tempu passaddu cu’ lu tempu modernu,
curriani, ma undi so’ andaddi?

Più inchiddà di chistu paesi
agghju incuntraddu una puddredda,
una bedda puddredda cun una
criniera d’affanni chi curriani
impari a li mei. Curria la bedda
pudredda, cussì lestra
chi rari volti l’agghju attuppadda
e milli altri pessa, audda
e ancora pessa.

Avà chi figghjulu lu tempu
da lu muntigghju altu di l’anni mi pari
di sibistà ghjossu i la vaddi
un ebba bianca currì a sfida
cun un trenu, una criniera bianca
impari ad una criniera di fummu,
e la notti i li sonnii finzamenta
carignu chissa dolci criniera d’affanni
oramai appasigadda, eterna puddredda
di la me’ ismintigadda, inutili pena.

I Prèmiu ex aequo Osile 2012

 

Contivizu de Domitilla Mannu----------------- www.angelinotedde.com