Oros de Sardigna (Sardegna e dintorni)
de Domenico Angelo Fadda

Cantos! Cantos de bisos e valores
mi das Sardigna cun totu su coro.


Si l’ischeras… a tie amo e adoro
ca mi porris fiores a biseras,
a tie amo e adoro, si l’ischeras,
s’asulu ‘e custu mare chi m’est notu.

Cantos! Cantos de bisos e valores
cun su coro Sardigna mi das totu.


In ojos de lidones apo annotu
rodiados da’ ‘olos de puzones,
apo in ojos annotu de lidones
e in cara sos moros a insigna.

Cantos! Cantos de bisos e valores
cun su coro mi das totu Sardigna.

S’identidade chi tenes benigna
onoro e non trascuro ca sun benes,
benigna s’identidade chi tenes
t’an dadu cun sa limba gos’e bantos.

Sardigna mi das totu cun su coro,
cantos de bisos e valores… cantos.

Sas pedras a su ‘entu dan ispantos
de custa terra mustran su talentu,
dan ispantos sas pedras a su ‘entu
testimonzas ancora de lugores.

Sardigna mi das totu cun su coro,
cantos de bisos e cantos valores!

Intelletu, costumen’e colores
an mantesu sabiesa e segretu
costumen’e colores, intelletu
de nuraghes balentes sunu risos.

Sardigna mi das cun totu su coro.
Cantos valores! E cantos de bisos.

De telarzos, de fusos e acisos
nd’ido in mantas fioridas sos usos,
de telarzos acisos e de fusos
sun frunidos ricamos cun decoro.

Cantos! Cantos de bisos e valores
mi das Sardigna cun totu su coro.

1° premio ex aequo del Premio Osilo 2014