Ardaule Natale Cara

Sonetto

A batroghentos bintunu e su mare
T’à postu su nivellu sa natura
Cun fundamentos in sa rocca dura
Pro chi pottas in eternu durare

Santu Martinu su Pranu e Lucura
Cun sa Mraghine los podes vantare
Bonu Caminu Patrona in s’Altare
Cosomo e Damianu ti dan cura

Abbitada de coros giustos francos
Zente laboriosa onesta e bona
Ca de su bene an su donu in cunsigna

Connotta ses pro sos binos biancos
Non solu in sos ighinos de sa zona
Ma in tottu sas partes de Sardigna

Sonetto

Non cretto chin su mundu atteru sittu
Sa natura appa simile bellesa
Su Creadore tottu su dirittu
C’à postu pro ti faghere a grandesa

De Funtana e Campu a bie Littu
De Funtana Mayore a Marinesa
Produes ogni cibbu iscuisittu
Alimentos de vantu in dogni mesa

Logos medas d’appo bistu in tottue
Dognunu de decoro es variante
Zertos pariana de bellesa rara

Ma mancunu este a tie assimbizante
C’Ardaule istimada terra cara
Chere narrere chi sa menzus ses tue

Serafino Putzolu - Parigi 1998

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!