S’onore de esser mama
de Angelo Maria Ardu


Si sighit da s’origine sa trama
chenza unu intopu in sa vida terrena
siat tirada o siat lena-lena:
est ca d’ogni essere at tentu una mama.

Gai semper at a sighire a tesser
su telarzu ‘e s’esistenzia umana,
isperende chi si mantenzat sana
in paghe santa si b’at a resesser.

S’antiga Roma onoriat Cibele
divina mama ‘e tottu s’ingranagiu,
s’era moderna la festat in magiu
su mese bellu e druche che su mele.

A esser mama est una cosa manna,
sa femina bi faghet su disignu,
ma poi devet sighire s’impignu
chi aberit a una vida sa gianna.

Si puru sian medas sas istradas
non totu faghen sa nobile cria,
tzertas lu faghen pro sa mercanzia
e cussas mamas sun isnaturadas.

Bi nd’at, chi chentza giudisciu s’ispassan
faghinde solu s’alte prus antiga,
ma si de mama non b’at mancu istiga
cando lis naschet su fizu lu lassan.

Ateras pro s’apagare disizos
si cuntzedin a ganas chentza dolu;
Ma esser una mama no est solu
a los batire a su mundu sos fizos.

Mama est cando lu ninnat in brassolu
e s’anninnia li cantat serente,
li dat in laras su sinu caente
e l’imparat a caminare solu,

pronta semper a li dare sa manu
a l’educare bene cun giudisciu
amparendelu da su malu visciu
e ghiendelu in su caminu sanu.

Sa mama chi lu creschet cun amore
pro semper “mamma” s’intendent giamare,
sa grascia ‘e Deus non l’at a mancare
ca cussa est mama cun totu s’onore.

Menzione al Premio di poesia San Giovanni Battista - Nuoro 2019