Omine de Valore
di Giuseppina Schirru

Su 'entu est cantende una cantone
prò donzi sardu chi, presu a cadena
trabagliat tra s'ispera e s'illusione
disizende una vida pius serena.

Su sardu est istadu maltrattadu
prò seculos mazadu e pessighidu
contr'a sa malasorte at reagidu
e forte e fieru, tottu at atzettadu.

Mancari siet de petza minore
at unu coro mannu chei su mare
naschidu paret solu prò lottare
est sa Sardigna, su pius mannu amore.

A issu Deus at dadu sa pascescia,
sa forza prò lottare contr'a bentu,
cando trabagliat est meda cuntentu
e affrontat tottu cun manna cuscescia.

Non zedit mai, si est minettadu
andat a conc'alzada, orgogliosu
cun chie at bisonzu issu est generosa
ma no solu prò custu est appretzadu.

Non timet su trabagliu pius umile
in donzi cosa bi ponet su coro
affrontat sa -miseria cun decoro
rispettat tottus in modu gentile.

Pesso a su sardu abbaidende a mie:
Sò poveru, onestu e isfortunadu,
mancari goi, m'intendo onoradu,
e gherr0: prò sa vida, onzi die.

So' bene presu a divessas raighina (S)
ispartas da inoghe a s'atter'ala
e a sas razzas chi mi giuto a pala (s).
Amo su monte e adoro sa marina.

Non mi cuo, mancari sie confusu
e prò a l'attraessare, cuddu ponte
ch’ Deus at fraigadu e da onzi fonte
buffo, prò m'irricchire semper piusu.

SEGNALAZIONE SEZIONE A - POESIA IN RIMA al XXII CONCORSO DI POESIA SARDA CREI ACLI 2010