Olìa
de Mario Nurchis

Nos agatamus luego in su carainu
cumbidende peraulas e ciachende
a mesu risu de su malu 'ighinu,
mentres a limanti s'àinu est truvende.

Daghi lòmpidos semus a sa tanca
bidimus custu manta nieddu nieddu:
olìa allentorad 'a dresta e a manca,
gai bella chi nos leat su faeddu.

E totos ingrusciados conc'a terra,
a pagu a paga avantzat s'iscuadra
cun ciarras e cantones in sa serra
fintzas a cando est neta s'arburada.

Su tzocu chi s'intendet in su bote
a su 'etare sa francada 'e olia
amus a l'ammentare custa note
che sinnu de isperantzia e de allegria.

Ma totinduna sonat mesudie:
est su mamentu de nos reposare,
e fichidu calchiunu si la riet
ca s'ischina non cheret deretare.

Addaboi, inghiriados a su fogu
aunzamus pane cun peta friende
e no 'nd'avantzat nemmancu pro giogu
ca sa mata fit bòida tribagliende.

Su 'inu no est propri'unu licore
ma s'ogiu luego ti faghet serrare,
ca de fadiga est fatu su laore,
e lene lene ti faghet sonniare.

A pois de cuss'iscuta isterrujados
sas olìas torramus a coglire
fintzas a cando semus istracados
e sos sacos cumbenit a nde umpire.

E cando 'enit tota s'istrachesa
pro cumpensu intendes una paghe
dulche dulche, chi no est debilesa:
est sa satisfascione chi lu faghet

de àere fatu bene su tribagliu,
de àer ismentigadu tribulìas,
de àere perdonadu calch'ibbagliu,
coglind' in cumpanzìa cussas olìas.