Ojos tristos
di Giangavino Vasco

Cun cussos ojos tristos e nieddos,
chi paren piedade dimandande,
a’ custu coro cantu mi ses nande
de su ch’in pagu tempus as connotu;
mi contas donzi pena e avvolotu,
chena ch’in laras ch’essan sos faeddos.

De pane e de amore bisonzosu,
no ischis mancu tue ite disizas;
chi ses famidu, fortzis, ti nd’abbizas,
ma de s’amore nudda nd’as intesu.
Tue, pitzinnu, fortzis as cumpresu
chi custu mundu est pagu generosu.

E non connosches mancu it’est su giogu,
ca mai as bidu nascher s’allegria;
ses fizu ‘e una pobera Maria
chi sol’ ‘e esser biu t’at cuntzessu;
si de su coro dadu t’at possessu,
po risu e gosu non b’at fattu logu.

A chie sa ricchesa s’at godidu,
de su destinu tou pagu importat;
sa cara, si ti bidet, si che ‘ortat,
non pensat a ti dare su calore
ch’atzendet sa bellesa de s’amore
chi mai as connotu e mai as bidu.

Deo ch’intendo in coro bramosia
de fagher calchi cosa cun impignu,
ite ti poto dare, unu carignu?
ca pagu e nudda tenzo de valore.
Ispero solu intendas cuss’amore
si ti regalo custa poesia.

11 aprile 2007


1°Premio alla X Edizione del Premio di Poesia in Lingua Sarda “Soloai” Oniferi, 24 novembre 2007

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!