Oje sessanta

Est'una notte magica, serena
in chelu cad'isteddu un'istinchidda
e deo mi pessavo cras in bidda
ad'esse vesta manna a die prena
pro chie ad'i su coro, in cada vena
samben cumpridu, calda sa mamidda

intendo un'interrogu, chie sunu?
chi toppan dae cuddane a da inoghe?
tottus a s'improvisu a una oghe
sun sas prellas de s'annu barantunu!
chi vestan sessant'annos in comunu
s'otto 'e capidanni (si non proghe)

doighi lustros riccos de suore
senza pessare a sos chi deppen benne
vaghe Signora Nostra 'e los mantenne
vina sos annos chentu a bon'umore
dende a sos nepodeddos tantu amore
a cantu ndana, a sos chi depen benne

best'in su ghelu a passizu sa luna
e cad'isteddu c'attoppa si vasa
pare chi sia nende attentu crasa
de porrire a d'ognunu a cada una
felice sorte, salude e fortuna
in base a su meritu a pres li dasa

e pessavo: a lis fatto unu muttu?
ma mana precetadu in su Parmasu
e si los pinto, in tela e rasu?
si messi su regalu pis bruttu
e tando app'ideau a batto a fruttu
de bos dare unu abrazzu e unu vasu

ma cale sonnu si s'este averadu
l'appo pessau, est giustu bollu gonte
pro faghere oje vesta in custu monte
unu gruppetto l'ada organizzadu
e s'iscadente nd'est su risultadu
unu de sos culpevoles est devronte

in s'isperu de essere perdonadu
s'iscusa cumpareddu Bore Ladu

Salvatore Ladu

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!