Ofranu
de Leonardo Angelo Berria

A trumenta, ipo escine a su cuvhile,
cànnidu, carrarjadu ‘e lucore,
jà est irbodiadu su ochile,
ca-mi-ch’hana istratzadu su mezore.
Non b’est prus cuddha vhoche manzanile,
chi m’afranzavhat canno ipo minore.
M’haìat pressentadu sas muntagnas,
parmu parmu connottu sas campagnas.

Isce mischinu it de manizu vhonu,
roba masseda e isce de prus puru,
po mene non bi-n’ìat menzus donu,
ma piantadu m’hat como a-s’iscuru.
Cann’happo intessu cuddhu bette sonu,
pogheritteddhu sutta ‘e cussu muru,
l’happo acatadu tottu sambenanne,
jeo sa manu sua carignanne.

Isce m’hat nadu: izzu ‘e su coro,
bae derettu, torra a-uvh’est mama,
como non pesses inuvh’est sa gama
jà si detzidit su destinu iscioro.
Tanno hat cascadu e init cussa brama,
o babbu meu o babbu su tessoro.
Ascurto su cussizu e curro a domo,
a mama cara chie lu nat como?

Mi nat bae derettu su vhichinu,
pranghenne ca it fomine ‘e corona,
babbu tuo t’hat dadu unu caminu,
ammentatilu cussa est lezze vhona!
Oje siccadu s’est donzi traìnu,
a sa campana, narabilu, sona.
Bae po cantu est mannu su dolore,
ache s’omine e renneli s’onore.

Su sole in domo mea si-n’est mortu
a sa luna l’han postu cucuzura,
no happo un’ora ‘e passu o de cunfortu,
ca afranzadu m’hat sa dissaura.
Chie su coro meu mi-l’hat sortu,
nanchi l’hat abbratzadu s’irventura.
Babbu m’hat preicadu s’onestade,
mai Cainu torrat dignidade.


Nuoro, 10 gennaio 2015